Now, that’s a view! Downtown Dayton Ohio

Downtown Dayton Ohio Main Street at night

Downtown Dayton Ohio Main Street at night